สร้างสรรค์ศาสตร์ด้านการป่าไม้
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประวัติ คณะวนศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิวัฒนาการมาจากโรงเรียนป่าไม้ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดสอนเป็นครั้งแรกที่จังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2479 ในระยะแรก “โรงเรียนป่าไม้ จังหวัดแพร่” มีหลักสูตรการศึกษา 2 ปี มีนักศึกษาในปีแรกรวม 25 คน เป็นข้าราชการกรมป่าไม้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก 17 คน และสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 8 อีกจำนวน 8 คน ผู้ที่เรียนตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรการป่าไม้
image ประวัติ
การสอนตามหลักสูตร 2 ปี ได้ดำเนินการมาจนถึง พ.ศ. 2482 หลังจากนั้นได้รับนักศึกษาเฉพาะจากผู้สำเร็จชั้นมัธยมปีที่ 8 ที่ผ่านการสอบแข่งขันเข้าศึกษาปีละ 25 คน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนป่าไม้เป็น “โรงเรียนวนศาสตร์” ในระยะนี้ได้มีการเปลี่ยนหลักสูตรจาก 2 ปี เป็น 3 ปี และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวนศาสตร์ แต่จะรับเฉพาะผู้ที่สำเร็จจากโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แม่โจ้เท่านั้น และได้ดำเนินการติดต่อกันมาจนถึง พ.ศ. 2490 จึงได้เปิดรับนิสิตจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาโดยทั่วไป ในระยะนี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนวนศาสตร์เป็น “วิทยาลัยวนศาสตร์”
image

พ.ศ. 2486 - 2499
มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็น “คณะวนศาสตร์” และอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงปัจจุบัน และ เปิดสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้ทำการสอนมาได้เพียง 3 ปี จนถึงปี ก็จำเป็นต้องระงับการสอนตามหลักสูตรปริญญาตรีไว้ชั่วคราวเนื่องจากขาดแคลนอาจารย์และอุปกรณ์ คงเปิดสอนแต่เฉพาะหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี คณะวนศาสตร์ได้ย้ายจากจังหวัดแพร่มาอยู่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และได้ฟื้นฟูการสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ขึ้นมาใหม่
image <br>

พ.ศ. 2507 - 2532
ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีจาก 5 ปี มาเป็นหลักสูตร 4 ปี มีสาขาวิชาเอก 3 สาขา คือ สาขาวิชาวนศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาอนุรักษวิทยา และสาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) และ ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีแบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ ในเวลาต่อมาได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีแบ่งออกเป็น 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ และสาขาชีววิทยาป่าไม้
image <br>

พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึงได้เปลี่ยนฐานะเป็น “คณะวนศาสตร์” และอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงปัจจุบัน และ เปิดสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรก และได้ทำการสอนมาได้เพียง 3 ปี จนถึงปี ก็จำเป็นต้องระงับการสอนตามหลักสูตรปริญญาตรีไว้ชั่วคราวเนื่องจากขาดแคลนอาจารย์และอุปกรณ์ คงเปิดสอนแต่เฉพาะหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี คณะวนศาสตร์ได้ย้ายจากจังหวัดแพร่มาอยู่ในบริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และได้ฟื้นฟูการสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ขึ้นมาใหม่
image <br>
ปรัชญาคณะวนศาสตร์
วนศาสตร์
ศาสตร์แห่งชีวิต
Forestry : Science of Life
วิสัยทัศน์คณะวนศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์
ด้านการป่าไม้
เพื่อพัฒนา อย่างยั่งยืน
ปณิธานขององค์กร มุ่งนำองค์ความรู้
ด้านวนศาสตร์สู่การพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน
พันธกิจ
 • 1

  สร้างคนให้มีขีดสมรรถนะ สูงสอดคล้องกับการ พัฒนาประเทศอย่างมี คุณภาพและคุณธรรม

 • 2

  สร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยและบริการวิชาการ สู่การสร้างนวัตกรรม

 • 3

  สืบสานรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้าน การป่าไม้

 • 4

  บริหารองค์กรด้วย หลักธรรมาภิบาล

slot88 deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 RTP SLOT LIVE HARI INI pulsaslot88 slot deposit pulsa 5ribu tanpa potongan ugslot88 deposit pulsa 10rb tanpa potongan 2023 ugslot88 deposit pulsa 10rb tanpa potongan 2023 slot deposit pulse 5000ribu tanpa potongan slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 qqslot88 deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan Rtp slot88 live hari ini situs nuke gaming slot pulsaslot88 bocoran rtp slot live hari ini live casino88 qqslot88 togel hari ini sbobet88 slot deposit pulsa slot deposit pulsa