ประวัติ

ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ เดิมเป็นแผนกวิชาอนุรักษวิทยา ที่ปรับเปลี่ยนชื่อโครงสร้างการบริหารงานจาก “แผนกวิชา” เป็น “ภาควิชา” ในครั้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดคณะเพิ่มเติมขึ้นจากที่มีเพียง 4 คณะ เป็น 7 คณะ เมื่อ พ.ศ.2509 ซึ่งเป็นปีเดียวกันที่คณะวนศาสตร์ได้ปรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่ต้องใช้เวลาเรียน 5 ปี เหลือเพียง 4 ปี ในช่วงเริ่มแรกของการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว ภาควิชาอนุรักษวิทยา รับผิดชอบการเรียนการสอนใน สาขาวิชาเอกอนุรักษวิทยา ที่เน้นวิชาการด้านลุ่มน้ำเป็นสำคัญ จากหลักฐานวารสารงานวิจัยลุ่มน้ำห้วยคอกม้าเล่มที่ 1 อันเป็นเล่มที่กล่าวถึงแผนการดำเนินงานวิจัยทางด้านลุ่มน้ำ ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นพัฒนาวิชาการทางด้านลุ่มน้ำของภาควิชาอนุรักษวิทยา มาแต่ต้น ซึ่งต่อมาใน ปี พ.ศ.2517 ได้ปรับเป็น แขนงวิชาการจัดการลุ่มน้ำ ใน พ.ศ.2520 ภาควิชาอนุรักษวิทยาเปิดสอนแขนงวิชานันทนาการ เพิ่มขึ้นอีก 1 แขนงในระดับปริญญาตรี พร้อมกับเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาการจัดการลุ่มน้ำ เมื่อคณะวนศาสตร์เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอกในพ.ศ.2535 อันเป็นหลักสูตรที่จัดการในรูปแบบของสหวิทยาการในระดับคณะ สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำ ได้บรรจุเป็น 1 ใน 4 ของสาขา สำหรับแขนงวิชาอุทยาน นันทนาการ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน และ นันทนาการ ขึ้นใน พ.ศ.2542 และในปี พ.ศ. 2549 ก็ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ต่อมาปี พ.ศ.2554 ได้เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว

 

ปรัชญา

“มีความรู้คู่คุณธรรม นำการวิจัย รับใช้สังคม

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

ปณิธาน

“สร้างความรู้คู่คุณธรรม ผู้นำวิชาการ ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านอุทยาน นันทนาการ

การท่องเที่ยว ลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ”

วัตถุประสงค์

จัดการเรียนการสอนด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และด้านอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมอันดี เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ออกไปรับใช้ประเทศชาติค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เหล่านั้น เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และด้านอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนของชาติให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในทุกระดับสนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ตลอดไป

 

นโยบาย

ภาควิชาอนุรักษวิทยามีนโยบายหลักมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แบบสหวิทยาการเชิงบูรณาการด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนากระบวนทัศน์ในการนำศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ของนิสิตในทุกระดับการศึกษา อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์

เพื่อให้การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของภาควิชาอนุรักษวิทยาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และนโยบาย การกำหนดยุทธศาสตร์จึงใช้เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดกรอบและทิศทางการดำเนินงานของภาควิชาฯ แผนยุทธศาสตร์มีสาระสำคัญ ดังนี้ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และด้านอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องบูรณาการศาสตร์การเรียนการสอน ให้ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และองค์ความรู้ทางสังคม เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์วามรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงสหวิทยาการ โดยมุ่งเน้นการสอนแบบทีม (team teaching)พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของภาควิชาอนุรักษวิทยาที่สามารถสนองตอบต่อการใช้และการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว โดยครอบคลุมฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับนิสิต งานวิจัยและงานบริการวิชาการของอาจารย์เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว เพื่อให้บริการทางวิชาการรวมทั้งเกิดกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ งานวิจัย ที่เข้าถึงความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่จะสามารถนำศาสตร์ไปใช้ในการวางแผน ดำเนินงาน และการตัดสินใจสนับสนุน เร่งรัด ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของภาควิชาอนุรักษวิทยาให้สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมกับต่างประเทศสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากร และนิสิตในทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดการจรรโลงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามของสังคม

 

พันธกิจ

“ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม วิจัยสร้างสรรค์

องค์ความรู้และนวัตกรรม ชี้นำและบริการวิชาการแก่สังคม

ด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม

และอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว”

 

ภารกิจหลักและภารกิจรอง

ภาควิชาอนุรักษวิทยา มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอนของนิสิตดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สำหรับนิสิตปริญญาตรีที่เลือกเรียนใน 2 สาขา คือ สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และ สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว) สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว)สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว นอกเหนือจากงานสอน ภาควิชาอนุรักษวิทยายังมีภารกิจอื่นๆที่สำคัญอีก นั่นคือ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกด้วย

slot88 deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 RTP SLOT LIVE HARI INI pulsaslot88 slot deposit pulsa 5ribu tanpa potongan ugslot88 deposit pulsa 10rb tanpa potongan 2023 ugslot88 deposit pulsa 10rb tanpa potongan 2023 slot deposit pulse 5000ribu tanpa potongan slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 qqslot88 deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan Rtp slot88 live hari ini situs nuke gaming slot pulsaslot88 bocoran rtp slot live hari ini live casino88 qqslot88 togel hari ini sbobet88 slot deposit pulsa slot deposit pulsa