ปรัชญาคณะวนศาสตร์
เปี่ยมล้นคุณธรรม
ผู้นำการวิจัย รับใช้สังคมโลก
เปี่ยมล้นคุณธรรม (Virtue)

หมายถึง นิสิตและบุคลากรทุกคนของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเป็นผู้ที่ รักษาความสัตย์ มีความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม รู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ความดีนั้น การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยประการใด รู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

image vision 01
ผู้นำการวิจัย (Lead of Research)

นิสิตและบุคลากรของคณะวนศาสตร์ ต้องมุ่งทำการวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

รับใช้สังคมโลก (Social Responsibility)

นิสิตและบุคลากรคณะวนศาสตร์ทุกคนล้วนมุ่งทำงานด้านการป่าไม้เพื่อรับใช้สังคมโลกและมวลมนุษยชาติ

image vision 01
 • ปณิธานของคณะวนศาสตร์

  เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งนิสิตและบุคลากรคณะวนศาสตร์ทุกคนต่างมุ่งมั่นให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวไปสู่

 • รังสรรค์ความรู้

  นิสิตและบุคลากรคณะวนศาสตร์ เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อการก้าวเข้าสู่สังคมโลกอย่างภาคภูมิ

 • เคียงคู่คุณธรรม

  นิสิตและบุคลากรคณะวนศาสตร์ทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมผลักดันสังคมป่าไม้สู่สังคมแห่งธรรมาภิบาล (Good Governance)

 • ผู้นำรักษ์ทรัพยากรปาไม้

  นิสิตและบุคลากรคณะวนศาสตร์เป็นผู้นำในอาเซียน ในการผลักดันให้เกิดการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ปรัชญาคณะวนศาสตร์
รังสรรค์ความรู้ เคียงคู่คุณธรรม
ผู้นำรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ปณิธานของคณะวนศาสตร์

เป็นคุณลักษณะและบรรทัดฐานที่มีความเป็นลักษณะเฉพาะของบุคลากรและส่งผลต่อการปฏิบัติงานของนิสิตและบุคลากรของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีนัยของความหมายที่เป็นตัวย่อ คือ “วนศาสตร์ ศาสตร์แห่งชีวิต (FORESTRY)” ประกอบไปด้วย

F (Friendly) หมายถึง มีความเป็นมิตรไมตรีกับทุกคน
O (Only One) หมายถึง มีความเป็นหนึ่งเดียวที่โดดเด่นด้านทรัพยากรป่าไม้
R (Respect) หมายถึง การให้เกียรติและเชื่อถือซึ่งกันและกัน
E (Ethic) หมายถึง มีคุณธรรมและจริยธรรม
S (Spirit) หมายถึง ความมีน้ำใจและจิตวิญญาณแห่งความเป็นวนศาสตร์
T (Teamwork) หมายถึง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
R (Rational) หมายถึง เป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความมีเหตุมีผล
Y (Yield) หมายถึง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

image vision 01
image vision 01
วิสัยทัศน์

เป็นการประมวลผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกผสมผสานกัน แล้วร่วมกันฉายภาพความต้องการของแต่ละฝ่าย การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ไปจนถึงปี พ.ศ. 2559 ว่าต้องการนำพาองคาพยพของคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปในทิศทางใด ซึ่งผลจากการระดมสมองได้วิสัยทัศน์ว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2555-2559 การบริหารจัดการคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จะมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญ ดังนี้

"ศูนย์วิชาการป่าไม้แห่งอาเซียน แหล่งเรียนรู้
คู่คุณธรรม นำปัญญา ได้มาเครือข่าย ทรัพยากรป่าไม้ยั่งยืน"

หมายความว่า การบริหารจัดการคณะวนศาสตร์ในระหว่างปี พ.ศ.2555-2559 จะมุ่งมั่นให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์วิชาการป่าไม้แห่งอาเซียน (Forestry Hub in ASEAN) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญด้านป่าไม้ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้นำด้านการสร้างปัญญา (Wisdom) ทางวิชาการทางวนศาสตร์ มีเครือข่ายการทำงานที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนตลอดไป

พันธกิจ

เป็นกรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานของคณะวนศาสตร์ โดยนำจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 และจากการระดมสมองเพื่อหาแนวทางให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2559 นำมาบูรณาการกันกำหนดเป็นพันธกิจไว้

1) สร้างบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ ให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก

2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคมให้เกิดความยั่งยืน

3) บริหารจัดการคณะวนศาสตร์และพัฒนาเครือข่าย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมสร้างศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

4) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอด และให้บริการความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของมวลมหาชน

image vision 01
slot88 deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 RTP SLOT LIVE HARI INI pulsaslot88 slot deposit pulsa 5ribu tanpa potongan ugslot88 deposit pulsa 10rb tanpa potongan 2023 ugslot88 deposit pulsa 10rb tanpa potongan 2023 slot deposit pulse 5000ribu tanpa potongan slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 slot deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan 2023 qqslot88 deposit pulsa 5000ribu tanpa potongan Rtp slot88 live hari ini situs nuke gaming slot pulsaslot88 bocoran rtp slot live hari ini live casino88 qqslot88 togel hari ini sbobet88 slot deposit pulsa slot deposit pulsa