สัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา

 

กำหนดการ 

ส่งชื่อเรื่อง  ภายในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.
ส่งเอกสารการสัมมนา  ภายในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.
กำหนดการสัมมนา  วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2563 (ตารางกำหนดการ >>>DOWNLOAD)
เอกสารประกอบการสัมมนา DOWNLOAD

สถานที่จัดสัมมนา  ห้องประชุมสง่า สรรพศรี​

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  1. ระเบียบการสัมมนา
  2. แบบเสนอชื่อเรื่อง (word | pdf) ภาษาอังกฤษ  (word | pdf)
  3. ใบรับรองเอกสารประกอบการสัมมนา (word | pdf) ภาษาอังกฤษ  (word | pdf)
  4. การพิมพ์บทคัดย่อ (word | pdf)
  5. รูปแบบวารสารวนศาสตร์
  6. ตัวอย่าง watermark ภาษาไทย (word | pdf)  ภาษาอังกฤษ (word | pdf)
  7. ฟอร์มประวัติผู้นำเสนอ (word | pdf)