เอกสารเผยแพร่

เส้นใยเยื่อและกระดาษ : สมบัติทางกายภาพ

ISBN:

Author: สมหวัง ขันตยานุวงศ์

Translator:

Printing Year: 2008

Price: 0 Baht.

Detail:

อยู่ที่  ห้องสมุดคณะวนศาสตร์ เลขหมู่หนังสือ TS1176 ส16