บุคลากร

นาง กัญญภา สถาพร

Mrs. Kanyapa Staporn

สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์

Phone: นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ Tel. 0 2579 0520 ต่อ 108

Email: fforkps@ku.ac.th