บุคลากร

ดร. ขรรค์ชัย ประสานัย

Dr. Khanchai prasanai

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้

Phone:

Email: fforkcp@ku.ac.th

Research Resume: