บุคลากร

ผศ.ดร. วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์

Assist.Prof.Dr. Wiwat Hanvongjirawat

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: fforwih@ku.ac.th

Research Resume: