บุคลากร

ผศ.ดร. นิคม แหลมสัก

Assist.Prof.Dr. Nikhom Laemsak

ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

Phone:

Email: ffornil@ku.ac.th

Research Resume: