ข่าว

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

(รับสมัครงาน)

ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้นแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 5 รายดังนี้ 

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์