ข่าว

ประกาศคณะวนศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานทดแทนจากไม้โตเร็ว

(จัดซื้อจัดจ้าง)

ตามประกาศคณะวนศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานทดแทนจากไม้โตเร็ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ มีผลดังนี้

ไมมีภาพประกอบ

ดาวน์โหลดไฟล์