ข่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Diversity and Population genetics for wildlife and breeding

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Diversity and Population genetics for wildlife and breeding

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา คนละ 5,000 บาท (รวมอาหารกล่อง 6 มื้อ)
(รับไม่เกิน 20 คน)

รายละเอียด
ลงทะเบียนออนไลน์

ไมมีภาพประกอบ

ไม่มีไฟล์ดาวน์โหลด