ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 1)

ฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 1) วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557

07:00–07:30  ลงทะเบียนที่อาคารวนศาสตร์ 72 ปี ชั้น 1 พร้อมรับบัตรประจำตัวฝึกซ้อม
07:30–07:45  กล่าวแสดงความยินดีโดยคณบดีคณะวนศาสตร์(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์)
07:45–08:15  ชี้แจงรายละเอียด และชมวีดีทัศน์ ภาพรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และขั้นตอนของการฝึกซ้อม
08:15–09:30  ฝึกซ้อมการเอางาน และขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตร (แบ่งกลุ่มย่อย)
09:30–09:45  รับประทานอาหารว่าง
09:45–12:00  ฝึกซ้อมบนเวที (การเดิน การเอางาน และการถอยหลัง)
12:00–13:00  รับประทานอาหารกลางวัน
13:00–13:30  ตั้งแถว และเช็ครายชื่อบัณฑิต
13:30–14:00  เดินแถวไปยังอาคารจักรพันธ์ฯ
14:00–15:30  ฝึกซ้อมย่อย ณ อาคารจักรพันธ์ฯ
15:30–17.00  เดินแถวกลับมาคณะวนศาสตร์เพื่อฝึกซ้อมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์ เพลงสดุดีพระเกียรติ เพลงสดุดี ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีและเพลงเกษตรสามัคคีและนัดหมายกำหนดการสำหรับการซ้อมในครั้งต่อไป (ส่งคืนบัตรประจำตัวฝึกซ้อมให้อาจารย์ผู้ควบคุม)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/newsuploadfile/390-2014-08-04_141251.pdf

13 ก.ย. 2557 - 13 ก.ย. 2557