รูปภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม ปี 2557

ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures