รูปภาพกิจกรรม

การเสวนา เรื่อง เจาะประเด็น...รายมาตรา (ร่าง) พรบ. สวนป่า (ฉบับแก้ไข)

การเสวนา เรื่อง เจาะประเด็น...รายมาตรา (ร่าง) พรบ. สวนป่า (ฉบับแก้ไข)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures