รูปภาพกิจกรรม

การเสวนา เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า

การเสวนา เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 - 14.30 น.

ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures