รูปภาพกิจกรรม

การอภิปราย เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์ของยูคาลิปตัสในเขตร้อนชื้น

การอภิปราย เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องหมายพันธุกรรมเพื่อเป็นตัวช่วยในการคัดเลือกสายพันธุ์ของยูคาลิปตัสในเขตร้อนชื้น

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ภาพโดย:  งานโสตทัศนศึกษา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Activity Pictures