www.facebook.com/forestku

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวนศาสตร์ พ.ศ. 2555 - 2559

แบบสอบถามความคิดเห็นระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับนิสิต)

แบบสอบถามความคิดเห็นระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับอาจารย์)

  ข้อมูลที่น่าสนใจ  
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้ง
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คณบดี
ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์
หน่วยงานภายใน
นิสิตใหม่ 366 คน (2556)
• ระดับปริญญาตรี 280 คน
• ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 35 คน
• ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 48 คน
• ระดับปริญญาเอก 3 คน
นิสิตทั้งหมด 1,557 คน (2556)
• ระดับปริญญาตรี 1,188 คน
• ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 209 คน
• ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 127 คน
• ระดับปริญญาเอก 30 คน
บุคลากร 185 คน
ศาสตราจารย์ 1 คน
รองศาสตราจารย์ 14 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 33 คน
อาจารย์ 33 คน
บุคลากรสนับสนุน 104 คน
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 02-579-0170
โทรสาร: 02-561-4246
อีเมล์: info.kuff@ku.ac.th
เว็บไซต์: www.forest.ku.ac.th
รูปกิจกรรมของคณะ
ดูรูปกิจกรรมทั้งหมด
ข่าวสารคณะวนศาสตร์
จดหมายข่าว
วารสารข่าว
ข่าวคณาจารย์

   Link ที่น่าสนใจ  

     
   
     

   ห้องพัก & พิพิธภัณฑ์  

   แบบฟอร์มโครงการ  

   การวิจัยในชั้นเรียน  

   รายงานเผยแพร่  


  ดาวน์โหลดโลโก้ 72 ปีวนศาสตร์
 
  ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษแผ่นพับแนะนำคณะวนศาสตร์

7Greens


pr

  จากผู้บริหาร  
     
 


วันนี้ คณะผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ารับหน้าที่ในการบริหารงานที่คณะวนศาสตร์เป็นวันแรก ในการบริหารจากนี้ไปอีกเป็นระยะเวลา 4 ปี คณะผู้บริหารของคณะวนศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการร่วมกันพัฒนาคณะวนศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษาวิชาการป่าไม้ทั้งในระดับประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะผู้บริหารจะมุ่งสร้างความร่วมมือในการทำงานกับทุกภาคส่วน ทุกองคาพยพ ทั้งภายในคณะวนศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะยึดหลักการทำงานเชิงรุกและการทำงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย และยินดีน้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะ

คณะผู้บริหาร ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้างคณะวนศาสตร์ให้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเสมอมา และขอเรียนเชิญมาร่วมกันนำพาคณะวนศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าต่อไป…….เชื่อมั่นในพลัง ของชาววนศาสตร์ทุกท่านครับ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
คณบดีคณะวนศาสตร์
1 เมษายน 2557
 
     

ภาพกิจกรรมล่าสุด
  กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมทั้งหมด

 
     
 

     
สัมมนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการฯ วันไหว้ครู
ปีการศึกษา 2556
พิธีเปิดอาคาร
วนศาสตร์ 72 ปี
     

     
พิธีพราหมณ์
ตึกวนศาสตร์ 72 ปี
ศึกษาและปฏิบัติ
งานสนาม
นิสิตชนะการประกวด
 
 

 

 
  ข่าว ข่าวทั้งหมด »   
 
การเสวนา เรื่อง ไม้พะยูง...พยุงชาติ
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันการปลูกป่า ปตท. จัดให้มีการเสวนา เรื่อง ไม้พะยูง...พยุงชาติ ขึ้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับลักษณะทางวนวัฒนวิทยาของไม้พะยูงแนวทางในการปลูกและดูแลรักษาไม้พะยูงในลักษณะการปลูกเพื่อสร้างผลผลิ...
รายละเอียด »
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะปฏิบัติการ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเก  ษตรศาสตร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาโต๊ะปฏิบัติการ ภาควนผลิตภัณฑ์ ตามรายการดังนี้ ...
รายละเอียด »
 
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตามประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 3 มีนาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา(ทดแทนอัตราเลขที่ 0041,0042)นั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเข้ารับการเลือกน้อยรายคณะวนศ...
รายละเอียด »
 
โครงการอุปสมบทหมู่ ๗๒ รูป ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน
โครงการอุปสมบทหมู่ ๗๒ รูป ๗๒ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน โอกาสสำคัญ…ของลูกผู้ชาย คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช ...
รายละเอียด »
 
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตามประกาศคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์ ลงวันที่ 5 มีนาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิจัยประจำศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ โดยวิธีสอบเเข่งขัน < จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือกน...
รายละเอียด »
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็ฯพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดสำนักงานเลลขานุการ คณะวนศาสตร์ โดยวิะีสอบแข่งขัน จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้องเขียน และสอบปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้ว คณะวนศาสตร์จึ...
รายละเอียด »
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน
ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดสำนักงานเลข านุการคณะวนศาสตร์ โดยวิธีการสอบแข่งขัน จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้ระยะเวลาการรับสมัคร ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้...
รายละเอียด »
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตามที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดสำนักงานเลขานุกาณคณะวนศาสตร์ โดยวิธีสอบแข่งขันจำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว คณะวนศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ...
รายละเอียด »
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจำศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ โดยวิธีสอบแข่งขันจำนวน 1 อัตราดังนี้ ...
รายละเอียด »
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา(ทดแทนอัตราเลขที่ 0041,0042)ดังนี้ ...
รายละเอียด »
ข่าวทั้งหมด » 

  ความรู้ ความรู้ทั้งหมด »  
แห่ขุดโสมคึกคัก หวังเพิ่มพลังทางเพศ
ชาวบ้านแห่ขุด”โสมคน” คึกป่าเมืองกา...
รายละเอียด »
นกจับแมลงคิ้วเหลือง
นกจับแมลงคิ้วเหลือง ตามเอกสารของจา...
รายละเอียด »
ฟอร์มัลดีไฮด์ ข้อกำหนดมาตราฐานในอุตสาหกรรมไม้ประกอบ
การดำรงชีวิตของมนุษย์ต้อง รายละเอียด »
ความรู้ทั้งหมด »   
หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | หน่วยงาน | ความรู้ |ถาม-ตอบ | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

© 2012 Allright reserved by Faculty of Forestry, Kasetsart University ,Bangkok Thailand