ภาควิชาการจัดการป่าไม้   
     
  ภาควิชาการจัดการป่าไม้ เป็นภาควิชาที่ให้การศึกษาค้นคว้าและวิจัย ด้านการจัดการ และการวางโครงการป่าไม้ของประเทศ หลักของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ การคณิตป่าไม้ เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ การแปลและการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อการวางแผนการจัดการป่าไม้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการป่าไม้ในมิติใหม่ ที่ให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ตามหลักวิชาวนศาสตร์ชุมชน เพื่อนำไปสู่การบริหารวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่มีดุลยภาพ เพื่อคงไว้ซึ่งผลผลิต ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน  
     
     
 
ปัจจุบัน ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ได้พัฒนาให้มีหลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยพัฒนาเป็นกลุ่มสาขาวิชา มีด้วยกันทั้งสิ้น 6 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
 • กลุ่มสาขาวิชานโยบายและการบริหารงานป่าไม้
 • กลุ่มสาขาวิชาชีวมิติป่าไม้
 • กลุ่มสาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล
 • กลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรป่าไม้
 • กลุ่มสาขาวิชา การสำรวจและระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้
 • กลุ่มสาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชนและส่งเสริมการป่าไม้ นอกจากนี้ยังร่วมบริหารโครงการหลักสูตรสองปริญญาคู่ขนาน ระหว่างหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) และโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วนศาสตร์ชุมชน)

   

  คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเว็บไซต์ของภาควิชาการจัดการป่าไม้ »
   
       
  หน้าหลัก | เกี่ยวกับคณะ | หน่วยงาน | ความรู้ |ถาม-ตอบ | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

  © 2012 Allright reserved by Faculty of Forestry, Kasetsart University ,Bangkok Thailand